Ogłoszenia drobne Zakopane Ogłoszenia drobne Zakopane
www.ogloszenia.zakopane.plPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy


Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych m.in. instytucjach finansowych i kredytowych; bankach, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, firmach inwestycyjnych, przedsiębiorcach prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność factoringową, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, agentach rozliczeniowych, krajowych instytucjach płatniczych, biurach usług płatniczych, notariuszach, fundacjach, stowarzyszeniach, kantorach wymiany walut. Ramowy program szkolenia: Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; Terroryzm i metody jego finansowania; Polskie regulacje prawne w zakresie “przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych; Symptomy i etapy prania pieniędzy: Raje podatkowe; Karuzele podatkowe; Listy sankcyjne; Nietypowe działania Klientów; Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa; Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych, Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89; Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej; Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych; Krajowa ocena ryzyka; Wybrane metody weryfikacji kontrahenta; Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji; Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF; Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego; Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku; Kontrola instytucji obowiązanych; Kary pieniężne i sankcje administracyjne; Biblioteka AML; Testy i ćwiczenia sprawdzające. Przykładowe zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia: Co musi zawierać procedura wewnętrzna instytucji obowiązanej? Co to jest mechanizm podzielonej płatności? Co to jest należyta staranność? Co w sytuacji, gdy nie ma możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego? Czy instytucje obowiązane mogą kserować dowody osobiste swoich klientów? Jak długo instytucja obowiązana przechowuje dokumentację? Jak ustalić czy klient zajmuje eksponowane stanowisko polityczne? Jakie uprawnienia ma kontroler instytucji obowiązanej? Kto jest zobowiązany do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych? W jakim terminie należy zgłaszać transakcje podejrzane do GIIF? Jakie obowiązki musi spełnić instytucja obowiązana? Jak przygotować ocenę ryzyka? Jakie dokumenty musi przygotować instytucja obowiązana? Do czego służy biała lista podatników? i wiele więcej. Typ szkolenia: E-learning Szkolenie składa się z: prezentacji praktycznych w j.polskim, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.), grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, przykładowych wzorów dokumentów, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych. Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN (Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.). Dokument posiada adnotację, że program szkolenia jest dostosowany do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01.03.2018 r. UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych. Warunki zaliczenia: zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie, zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%) Poziom zaawansowania: podstawowy / średniozaawansowany

Autor: KursWiedzy

Ogłoszenie nr 111947, z dnia: 2024-07-13

KONTAKT:


email:
tel.:792794008

To ogłoszenie znajdziesz pod adresem:
www.ogloszenia.zakopane.pl/111947

Prosimy o poinformowanie osoby kontaktowej, że ogłoszenie zostało znalezione na
www.ogloszenia.zakopane.pl
Pomoże to nam w skutecznej promocji serwisu. Dziękujemy